Egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

A Tájékoztatóban hivatkozott adatkezelés vonatkozásában adatkezelőnek minősül a

KYAT EVENT Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

(rövidített cégnév: KYAT EVENT Kft.; székhely: 1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01 09 197414; adószám: 25060551-2-41; Telefonszám: + 36 30 468 7891; e-mail cím: [email protected]; honlap: http://www.kyat.hu, a továbbiakban: Adatkezelő vagy KYAT)

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről.

 

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és elkötelezett az általa kezelt személyes adatok magas szintű védelme iránt. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően, átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az Adatkezelő biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az Adatkezelő az adatok helyességét nem ellenőrzi, ha olyan személyes adatokat kezel, melyeket az érintett adott meg. Az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Adatkezelő 16. éven aluliak személyes adatait nem kezeli.

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.

 

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói megállapodást kötött, és akik megfelelő garanciát nyújtottak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatkezelő személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

Az Adatkezelő nevében adatfeldolgozóként az alábbi személyek járhatnak el.

 

 1. A http://www.kyat.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) fenntartásához, üzemeltetéséhez és kezeléséhez IT szolgáltatóként:

MAXER Hosting Kft. (Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.; Cégjegyzékszám: 08-09-013763; Adószám: 13670452-2-08)

First Voice Kft. (székhely: 8060 Mór, Kert u 18.; cégjegyzékszám: 07-09-018300; adószám: 14277351-2-07)

 

 1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:

 

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44)

Magyar Posta Csomaglogisztika Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-09-308326; adószám: 26217299-2-41)

Tündér Tempo Clean Kft. (székhely: 1043 Budapest, Pozsonyi utca 6/A 1. em. 14.; cégjegyzékszám: 01-09-197604; adószám: 24750383-2-41)

HAJTÁS PAJTÁS Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-278553; adószám: 11954161-2-42)

 

 1. HR tanácsadó és munkaerőközvetítő partner:

 

Gál Krisztina Edina EV. (székhely: 2086 Tinnye, Bocskai utca 9.; nyilvántartási szám: 37437285; adószám: 66671921-1-33)

 

 1. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

 1. Cookie-k alkalmazása
 1. a) Általános tudnivalók

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a Honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Explorer, Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

 1. b) A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k

Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén cookie-kat helyezhet el. Ezek a honlap működéséhez elengedhetetlenek: szükség van rájuk a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg. A cookiek rögzítik a felhasználó által használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása az Adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok címzettjei az Adatkezelő honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

 1. c) Egyéb cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Az Adatkezelő ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlap meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlap) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

A Honlap a YouTube oldalon tárolja és jeleníti meg a videó tartalmat. Ezeket a cookie-kat a YouTube állítja be, hogy követni tudja a szolgáltatásai használatát. A YouTube cookie-k (VISITOR_INFO1_LIVE; YSC) csak a lejátszás gomb megnyomásakor települnek. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=uk

Ezen túlmenően az Adatkezelő a Honlap meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek.

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapot meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására.

Ezen adatokat az Adatkezelő harmadik féltől származó a cookie-k esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 6 hónapig kezeli.

Az adatok címzettjei az Adatkezelő honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

 

 1. A Honlap „Karrier” aloldalával kapcsolatban végzett adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a Honlap „Karrier” menüpontjában található űrlap kitöltésével az általa meghirdetett állásokra való jelentkezésre. A jelentkezés utáni kapcsolatfelvétel céljából az Adatkezelő a jelentkező nevét és e-mail címét kezeli, valamint lehetőség van az Érintett döntése alapján telefonszám megadására és önéletrajz feltöltésére.

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az álláshirdetéssel és a jelentkezéssel összefüggő kapcsolatfelvétel céljából kerül sor, abban az esetben, ha az Érintett az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi. Az Adatkezelő az adatokat az álláshirdetésben megadott határidő lejártát (ennek hiányában a Honlapról való törlését) követő 3 hónapig őrzi meg, utána törli.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett jelentkezését követően nem ajánl neki állást, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után az Adatkezelő külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az Érintett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy önéletrajzát és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhesse, abból a célból, ha később ismét munkavállalót kíván felvenni az adott pozícióra. A hozzájárulás külön jelölőnégyzet útján már a jelentkezés elküldésekor előre is megadható. Az adatkezelés jogalapját ez a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi. Az Érintett hozzájárulásának megadása esetén az Adatkezelő a megadott adatokat öt évig kezeli, majd törli.

A Honlap „Karrier” menüpontjában található másik űrlapon az Érintett szándékát fejezheti ki az Adatkezelő adatbázisba való önkéntes bekerülésre, azért, hogy a későbbiekben megnyíló álláslehetőségekről tájékoztatást kapjon. Ebben az esetben a későbbi esetleges kapcsolatfelvétel céljából az Adatkezelő a jelentkező nevét és e-mail címét kezeli, valamint lehetőség van – önkéntes alapon – telefonszám megadására és önéletrajz feltöltésére. A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag később megnyíló álláslehetőséggel összefüggő kapcsolatfelvétel céljábósl kerül sor, abban az esetben, ha az Érintett az űrlapon található jelölőnégyzet útján hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben is a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi. Az Adatkezelő az adatokat azok megérkzésétől számított 5 hónapig őrzi meg, utána törli.

Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak az Adatkezelő vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

 

 1. E-mail útján jelentkező álláskeresők és más megkeresések

Az Adatkezelő állásajánlatai terjesztéshez, hirdetéséhez, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez külső szolgáltatót (HR tanácsadó és munkaerő közvetítő partner) is igénybe vehet, aki adatfeldolgozónak minősül. Az Érintett jelen Tájékoztató ismeretében önkéntesen, e-mail útján, vagy az adatfeldolgozó online felületén jelentkezhet a meghirdetett állásra. Ebben az esetben az Adatkezelő – és/vagy az adatfeldolgozó – kezeli a jelentkező nevét és e-mail címét, valamint az általa önként megadott egyéb személyes adatokat (pl. telefonszám, önéletrajz).

A megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az álláshirdetéssel és a jelentkezéssel összefüggő kiválasztás és kapcsolatfelvétel céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az adatok – jelen Tájékoztató ismeretében történt – e-mailen való önkéntes megküldésével kifejezett hozzájárulás, vagy az adatfeldolgozó online felületén megadott hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) képezi.

Az Adatkezelő az adatokat az álláshirdetésben megadott határidő lejártát követő 3 hónapig őrzi meg, utána törli. Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak az Adatkezelő vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett jelentkezését követően nem ajánl neki állást, előfordulhat, hogy a kapcsolatfelvétel után az Adatkezelő külön e-mail üzenet útján, vagy papír alapon az Érintett hozzájárulását kéri ahhoz, hogy önéletrajzát és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat (név, e-mail, telefonszám) hosszabb időre megőrizhesse, abból a célból, ha később ismét munkavállalót kíván felvenni az adott pozícióra. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás megadása esetén az Adatkezelő a megadott adatokat öt évig kezeli, majd törli.

Amennyiben az Érintett az Adatfeldolgozó részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy az Adatkezelő a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtson.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása.

Az Adatkezelő törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok az Adatkezelő e jogos érdekének megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

A személyes adatok címzettjei az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

 

 1. Ügyfelekkel kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés 

A KYAT a szerződés megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait (név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi azonosító jel, székhely, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám).

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésre kötelező jogszabályban rögzített idő.

A KYAT kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím, cím).

A KYAT kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) is.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az adatok címzettjei minden esetben a KYAT vezetői, értékesítéssel, ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, kifizetői adatkezelés

A KYAT jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait is.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei a KYAT vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

A KYAT jogszabályban előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

A kezelt adatok az Art. 50.§-a alapján a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a KYAT kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei a KYAT vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.

 

 1. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 

 1. Az érintett személyek jogai

Az érintetteket – személyes adataiknak a KYAT általi kezelése kapcsán – az alábbi jogok illetik meg:

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg,
 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya,
 • Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk),
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat a KYAT-hoz a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint jogai sérültek, vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 -1- 391-1400; Telefax: 06-1-391-1410; E-mail: [email protected].

 1. A jogok részletes tartalma

Az érintett kérheti, hogy a KYAT tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  A tájékoztatáskérés kiterjedhet a adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Jelen Tájékoztató ezt a célt szolgálja. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell legalább a KYAT és képviselője elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, a KYAT vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen, adott esetben annak tényéről, hogy a KYAT harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A KYAT az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KYAT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KYAT ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a KYAT-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a KYAT jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a KYAT tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a KYAT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (adathordozhatósághoz való jog). E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Ha a KYAT a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KYAT indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KYAT indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a KYAT pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat a KYAT-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a KYAT-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a KYAT-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A KYAT minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a KYAT tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a KYAT a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és a KYAT közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát a KYAT-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi esetekben a KYAT köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a KYAT részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. Az érintett kérelmének előterjesztése, a KYAT intézkedései

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul a KYAT-hoz, a KYAT indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a KYAT a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a KYAT nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.